logo

Onderzoeksbeleid en -organisatie

Beleid

De centrale doelstellingen van het onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel zijn:

 1. Het ontwikkelen van een optimale onderzoeksomgeving, zodat de VUB een referentieplek wordt om te werken.
 2. Het (verder) ontwikkelen van een internationale en interdisciplinaire onderzoekscultuur, met oog voor openheid en waarbij het onderzoek excellent in de diepte is en relevant in de breedte.
 3. Het ontwikkelen van participatief en community based onderzoek; radicaal stedelijk en maatschappelijk relevant.
 4. Het bouwen aan een inclusieve en open vorsersgemeenschap binnen een netwerkende organisatie.

De uitgangspunten van het onderzoekspersoneelsbeleid zijn:

 1. Permanente aandacht voor het in stand houden van een gezonde onderzoekscultuur door middel van het verder uitbouwen van een beleid rond wetenschappelijke ethiek en integriteit
 2. Een waarderend personeelsbeleid waarbij de focus ligt op administratieve vereenvoudiging, aandacht voor training, loopbaanbegeleiding en welzijns- en gelijkheidsbeleid en aandacht voor herbronningsmogelijkheden voor de vorsers.

De uitgangspunten van het onderzoeksbeleid op het vlak van onderzoeksmanagement en -financiering zijn:

 1. Een 'bottom-up' benadering, waarbij onderzoek zoveel mogelijk vanuit de onderzoeksgemeenschap wordt geïnitieerd en na selectie op kwaliteitsbasis.
 2. Geen a  priori versleuteling van middelen op aanvraagbasis, zodat  de beste aanvragen over alle domeinen heen in competitie kunnen worden geselecteerd op discipline eigen kwaliteitsbasis.
 3. Een gezonde balans in de interne financiering tussen (I.) een algemene basisfinanciering die alle vorsers toegang geeft tot onderzoeksfinanciering, (II.) doorstroommogelijkheden, en (III.) financieringen op excellentieniveau.
 4. Het  inbouwen  van  incentives voor  het  verwerven  van  externe  financiering, internationalisering, netwerking   en   maatschappelijke   valorisatie   in   de   criteria   en   voorwaarden   voor   interne financieringsinstrumenten. 

Aandachtspunten

 • Doelstelling 1: Een optimale onderzoeksomgeving.
 • Doelstelling 2: Een internationale & interdisciplinaire onderzoekscultuur.
 • Doelstelling 3: Participatie & community based onderzoek.
 • Doelstelling 4: Een inclusieve, open & netwerkende vorsersgemeenschap.


Organisatie

 

Onderzoekscoördinatie

Voor de globale ondersteuning van het onderzoek en het onderzoeksbeleid zorgt de cel Onderzoekscoordinatie. Heel specifiek staat de cel in voor de conceptuele, logistieke en administratie onderbouw van het onderzoeksbeleid, ze verzamelen en verspreiden gericht informatie over de financieringsmogelijkheden voor onderzoek, zorgen voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de krediettoekenningen van o.a. de Onderzoeksraad en van de kwaliteitsbewaking. 

Research Information & Data Management

Het Research Information and Data Management (RIDM)-team is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en ontsluiten van onderzoeksinformatie en -data. Dit gebeurt in eerste instantie door het beheer van het Current Research Information System (CRIS) van de Vrije Universiteit Brussel, Pure. Daarnaast ondersteunt de cel de implementatie van het beleid rond Open Access (via de repository) en Open Data. Als dataleverancier van onderzoeksinformatie is RIDM bovendien verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de datakwaliteit in het systeem. Ten vierde speelt de groep een adviserende rol in de verdere technologisering van het onderzoeksbeleid.  

Centrale Doctoraatsbegeleiding & Doctoral schools

De VUB schept een kader waarin onderzoekers zelfstandig hun eigen weg kiezen, dit maakt onderzoek aan de VUB tot iets persoonlijks. Het is een reden om te kiezen voor de VUB, maar ook een reden om te blijven. Ook na deze keuze blijft de begeleiding aan de VUB namelijk zeer persoonlijk. Deze filosofie wordt gegeven vanaf de start van de doctoraatsopleiding en zorgt voor het uitbouwen van een onderzoekstraject op maat van de talenten en ambities van de onderzoeker. De Centrale Doctoraatsbegeleiding is hét aanspreekpunt voor al onze (toekomstige) doctorandi. Alle vragen over het doctoraatstraject, procedures, reglementen, opleidingen en trainingen worden door hen beantwoord.

Wetenschapscommunicatie

Het vermaatschappelijken van onderzoek, dat is de missie van het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel. Ze biedt onderzoekers persoonlijke begeleiding aan bij het communiceren over hun onderzoek en weet als geen ander een complexe boodschap om te vormen tot een aantrekkelijk verhaal voor jongeren, leerkrachten of het brede publiek. Creatieve en vatbare communicatie zonder aan wetenschappelijke correctheid in te boeten staat bij R&D steeds voorop. 

Europese en Internationale Onderzoeksprojecten

VUB is een actieve speler in Europees en Internationaal onderzoek en neemt deel aan zowat alle belangrijke Europese en Internationale onderzoeksinitiatieven en acties. De financiering die hierdoor verworven wordt draagt bij tot het realiseren van baanbrekend onderzoek en het tewerkstellen van een stijgend aantal onderzoekers. Op deze manier zet VUB stappen om bij te dragen tot de wetenschap met het engagement om de opgedane kennis ten dienste te stellen van de maatschappij.

Onderzoekscel Data en Beleid

De Onderzoekscel Data en Beleid (OCDB) voert interdisciplinair onderzoek uit ter ondersteuning van een wetenschappelijk onderbouwd strategisch gedifferentieerd beleid wat betreft de missie en opdrachten van de instelling (onderzoek, onderwijs, valorisatie). Het verduidelijken en versterken van de performantie van de instelling staat daarbij centraal. Het onderzoek van OCDB maakt de koppeling tussen kerntaken van de instelling en de valorisatie van onderzoek, als antwoord op de maatschappelijke belangen. 

Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek aan de VUB

Onderzoekers streven naar kwaliteitsvol onderzoek dat beantwoordt aan breed gedragen ethische beginselen en normen. De VUB vindt het essentieel dat onderzoekers op de hoogte zijn van deze beginselen en normen, opgenomen in het Charter van de Onderzoeker, hun belang erkennen en ze ook toepassen in hun onderzoek. 
Elk wetenschappelijk onderzoek heeft een impact. Het is aan de onderzoeker om hierover te reflecteren. Bij de voorbereiding van het onderzoek beoordeelt de onderzoeker de aanvaardbaarheid van het onderzoek in het licht van deze ethische basisbeginselen en dit protocol. Rijst er twijfel over de ethische aanvaardbaarheid van het geplande onderzoek, is een advies nodig of wenselijk (bv. voor publicatie, projectaanvraag of financiering) of wettelijk vereist voor proefdiergebruik of experimenten op mensen, dan moet de onderzoeker advies vragen aan de desbetreffende ethische commissie.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...

 

Contact

Research & Data Management
Directeur: M. Gijsemans

Secretariaat
Tel: 02 629 21 08
Fax: 02 629 36 40 
E-mail: RD.secretariaat@vub.be

Hall of Fame

Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn basisbegrippen in het wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Dat blijkt onder meer uit het aantal publicaties van onze vorsers in wetenschappelijke tijdschriften met hoge impact. Bekijk hier piekprestaties die ver boven het gemiddelde liggen.

 

Naar de Hall of Fame

Innovatie & valorisatie