logo

Reglementen

Reglementen

Daarnaast bestaan er aanvullende examen- en onderwijsreglementen per faculteit en aanvullende reglementen voor bepaalde interuniversitaire opleidingen. Deze kan je opvragen bij je faculteitssecretariaat.

Organiek statuut

Codex Hoger Onderwijs

Op 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs in Vlaanderen, gecodificeerd op 11 oktober 2013 bekrachtigd en afgekondigd. De nieuwe Codex Hoger Onderwijs komt in de plaats van de bestaande regelgeving met betrekking tot het hoger onderwijs die een onoverzichtelijk en inconsistent kluwen geworden was. In de Codex zijn de nog relevante bepalingen van dertien decreten die betrekking hebben op het hoger onderwijs op een geordende wijze samengevoegd en waar nodig op elkaar afgestemd en geactualiseerd. Er zijn bij de codificatie geen inhoudelijke wijzigingen aan de opgenomen bepalingen aangebracht.

De Codex Hoger Onderwijs heeft tot gevolg dat met ingang van 1 oktober 2013 de volgende decreten opgeheven zijn:

 1. het decreet van 21 december 1976 houdende organisatie van de Vlaamse interuniversitaire samenwerking;
 2. het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;
 3. het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;
 4. het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen;
 5. het decreet van 7 juli 1998 betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad;
 6. het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 7. het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
 8. het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
 9. het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;
 10. het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen;
 11. het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering en de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen;
 12. het decreet van 29 juni 2012 betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen;
 13. artikel 48 en 48/1 van het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft;

De in de codificatie opgenomen bepalingen is voortaan de enige geldende decretale tekst.

In regelgevende teksten en in verwijzingen naar de regelgeving zal dus de nummering uit de Codex hoger onderwijs gehanteerd worden en niet meer de nummering uit de in de Codex opgenomen decreten. De tekst van de Codex hoger onderwijs en de bijlagen met de inhoudstafel en concordantietabellen vindt u op de website Hoger Onderwijs.

Algemene doelstellingen per opleiding

Een beschrijving van de algemene opleidingsdoelstellingen en de specifieke eindcompetenties per opleiding kan je raadplegen via de opleidingsprogramma's. (Kies een opleiding en klik dan door naar 'onderwijsprogramma').

Formulieren

Handgeschreven ingevulde formulieren worden niet aanvaard!

 1. Download de invulbare pdf
 2. Vul de pdf in met het toetsenbord
 3. Druk de ingevulde pdf af

Inschrijvingscontracten

 Er is vanaf dit jaar maar 1 contract waarin 1 van de 4 geldige contracten wordt aangeduid voor een student. Contract is niet raadpleegbaar via de selfservice maar wordt per e-mail naar de student verzonden.

English regulations

Visit the page with the English translations.